Politica de confidentialitate

Nota informativa
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal si/sau a datelor sensibile

Având în vedere:

 • prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare RGPD (Regulamentul General de Protecție a Datelor),

Beneficiarul-clientul şi prestatorul stabilesc următoarele: 

 1. Părțile se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal cu care intră în contact se realizează cu respectarea principiilor RGPD. 
 2. Părțile declară că au cunoștință de prevederile legislative în domeniul protecției datelor și că vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare respectării acestora. 
 3. Părțile declară că prelucrarea datelor cu caracter personal cu care intră în contact este necesară pentru desfășurarea activității și pentru buna derulare a prestării serviciului solicitat. 
 4. Părțile declară că nu vor folosi datele cu caracter personal cu care intră în contact în alte scopuri decât cel al executării serviciului solicitat. Părțile declară că scopul urmărit este unul real și legitim. Părțile declară că în cazul în care pe parcursul derulării contractului, vor interveni alte scopuri pentru prelucrarea datelor, vor solicita consimțământul persoanelor vizate.
 5. Beneficiarul declară că va transmite prestatorului doar date cu caracter personal relevante, adecvate și limitate scopului prelucrării, asigurând protecția acestora.
 6. Prestatorul declară că va prelucra datele primite de la beneficiar cu respectarea confidențialității acestora, luând toate măsurile necesare securității datelor. 
 7. Prestatorul se obligă să notifice beneficiarului orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, în termen de maxim 24 de ore de la data la care a luat cunoștință de existența ei și să transmită beneficiarului cât mai multe informații despre respectivul incident. Prestatorul garantează că va informa corect și complet beneficiarul despre orice evoluție a incidentului și despre măsurile pe care le ia, consultându-se cu beneficiarul pentru a limita consecințele incidentului.  
 8. Raportarea oricărui incident de încălcare a securității datelor se va realiza la următoarea adresă electronică: traduceri_autorizate@yahoo.com
 9. Beneficiarul se obligă să asigure prestatorului suport în cazul apariției unei încălcări a securității datelor și să anunțe, fără întârzieri nejustificate, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal despre incident. 
 10. Părțile sunt de acord că dispozițiile și măsurile comunicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt imperative părților și de imediată aplicabilitate.
 11. Nerespectarea prevederilor în vigoare privind protecția datelor de către oricare dintre părți atrage răspunderea părții aflate în culpă. 
 12. Normele metodologice ce urmează a fi emise pentru aplicarea Regulamentului de către autoritățile competente devin parte integrantă a contractului, fiecare parte contractantă având obligația de a lua la cunoștință aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificările ulterioare.
 13. Prestatorul informează Beneficiarul-client asupra următoarelor aspecte importante:
 14. SCOPUL COLECTĂRII/PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE este efectuarea traducerilor din/în limbile solicitate de beneficiarul-client în baza unei cereri scrise de prestare de servicii. 
 15. PĂSTRAREA DATELOR

Traducerile se păstrează pe suport de hârtie: □ DA ⌧ NU; 

Traducerile se păstrează pe suport electronic: ⌧ DA □ NU, 

 • pe o perioadă de: până la sfârşitul anului calendaristic în curs în care a fost realizată traducerea. 

După perioada indicată, traducerile vor fi şterse şi refăcute din nou pe cheltuiala integrală a beneficiarului. 

 • Datele cu caracter personal şi/sau datele sensibile din conţinutul documentelor care urmează să fie traduse, vor fi vizibile: – traducătorilor colaboratori, traducătorilor angajaţi, managerilor de proiect, directorilor, etc. în scopul efectuării traducerii. 
 • Pot deveni vizibile autorităţilor Statului în vederea prestării serviciilor conexe traducerilor, aşa cum sunt, dar fără a se limita la: Notari publici, Prefecturi, instanţe, etc. 
 • Pot deveni vizibile autorităţilor Statului la solicitarea lor expresă.